x
logo

Informacje podstawowe

Obecnie trwa realizowany przez Inwestora proces informacyjny dotyczący powiadomienia właścicieli nieruchomości o realizowanej inwestycji oraz odszkodowaniu ustalanym przez Wojewodę Mazowieckiego na potrzeby realizacji tej inwestycji oraz po jej zrealizowaniu.

Aby realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa niezbędne jest pozyskanie nieruchomości (działek) lub ich fragmentów w sąsiedztwie i/lub bliskiej okolicy stacji elektroenergetycznej Rożki oraz uzyskanie tytułów prawnych (umożliwiających realizację inwestycji) nie tylko do nieruchomości (działek) lub ich fragmentów, na których będzie rozbudowywana stacja elektroenergetyczna, ale również do nieruchomości (działek) lub ich fragmentów na których zlokalizowana została cała infrastruktura towarzysząca – w szczególności: wprowadzenia linii elektroenergetycznych, rezerwowa droga dojazdowa do stacji (będąca również drogą dojazdową do pól) oraz kanalizacja odprowadzająca nadmiar wód opadowych ze stacji.

Etap I

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z władzami gmin – sesja rady gminy Kowala

Inwestycja realizowana jest na terenach, na których interes społeczności reprezentują m.in. wójtowie, burmistrzowie i rady gmin.

Władze zapoznają się z projektem, ale przede wszystkim mają możliwość poznania planów Inwestora w zakresie procesu informacyjno-konsultacyjnego i zgłoszenia uwag do niego.

Etap II

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gmin i innymi interesariuszami

Spotkania Inwestora z mieszkańcami terenów objętych inwestycją. W spotkaniach biorą udział specjaliści z rożnych dziedzin związanych z realizacja inwestycji.

Celem spotkań jest dostarczenie jak najszerszych informacji o projekcie i odpowiedź na pytania osób zainteresowanych inwestycją. Spotkania mają charakter otwarty.

Przedstawiciele grup zainteresowanych inwestycją, podobnie jak władze z terenów objętych projektem, mogą pozyskać informacje o inwestycji i sposobie prowadzenia konsultacji.

Etap III

Pomimo epidemii i koniecznych ograniczeń w organizowaniu zgromadzeń, prace związane z rozbudową stacji 220/110 kV Rożki są prowadzone zgodnie z planem. Terminowa realizacja inwestycji w rozwój infrastruktury przesyłowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo ludzi jest dla nas najważniejsze, dlatego w marcu wprowadziliśmy dodatkowe procedury i środki ochrony, pozwalające minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa zarówno wśród naszych pracowników, jak i mieszkańców miejscowości, w których realizujemy inwestycje.

Obowiązujące ograniczenia uniemożliwiają nam organizowanie spotkań konsultacyjno-informacyjnych z mieszkańcami i władzami samorządowymi na dotychczasowych zasadach. Niemniej jednak w trosce o Państwa bezpieczeństwo został uruchomiony punkt informacyjny w gminie oraz możliwość sformułowania wszelkich pytań na skrzynce kontaktowej stacjarozki@pse.pl