x
logo

Faq

FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

Czy rozbudowa stacji elektroenergetycznej będzie uciążliwa dla okolicznych mieszkańców?

Prace na terenie stacji elektroenergetycznej mają charakter typowo budowlany. Jedyną uciążliwością może być okresowy hałas związany z użyciem ciężkiego sprzętu, takiego jak koparki, wywrotki itp.

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Podczas realizacji tego zadania nie są planowane przerwy w dostawach prądu. Pomimo dużej skali przedsięwzięcia, wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji elektroenergetycznej Rożki, zapewnione zostanie stabilne zasilanie. Prowadzone prace nie będą
w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców energii.

Czy rozbudowa stacji elektroenergetycznej ma wpływ na środowisko naturalne?

Rozbudowa infrastruktury stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki nie wpłynie na stan środowiska naturalnego. Zarówno projekt jak i instalowane urządzenia będą zgodne z obowiązującymi normami prawnymi oraz środowiskowymi. Uzyskana decyzja środowiskowa potwierdza spełnienie wymaganych norm.

Czy stacja elektroenergetyczna zakłóca odbiór sygnału radiowo - telewizyjnego?

Nie. Stacja w żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych, z uwagi na fakt, że częstotliwość pól elektromagnetycznych w tym przypadku jest bardzo niska (50 Hz).

Jestem współwłaścicielem działki. Dlaczego mnie nie uwzględniono w postępowaniu?

Należałoby sprawdzić w starostwie czy jest Pan/Pani wpisany/a jako właściciel w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli tak, to należałoby sprawdzić czy widnieje tam aktualny adres korespondencyjny. Aktualizowanie danych jest obowiązkiem właściciela. Jeśli wymienione formalności są spełnione, należy się zgłosić do urzędu wojewódzkiego z potwierdzającą tytuł własności dokumentacją, do których należą:

  • księga wieczysta,
  • zaświadczenie o treści wpisów w zbiorach dokumentów i księgach hipotecznych,
  • wypis z aktu notarialnego,
  • prawomocne orzeczenie sądowe i ugoda sporządzona w postępowaniu cywilnym i administracyjnym,
  • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
Nie mam uregulowanych spraw spadkowych, czy mogę dołączyć do postępowania odszkodowawczego dotyczącego odziedziczonej działki?

Tak. Po uregulowaniu sprawy spadkowej należałoby się zgłosić do urzędu wojewódzkiego z potwierdzającą to dokumentacją tj. postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza.

Kto będzie ustalał wysokość odszkodowania z tytułu nieprzywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego?

Kwota będzie ustalana w ramach postępowania odszkodowawczego prowadzonego przez wojewodę. Wycenę przygotowuje rzeczoznawca majątkowy powołany przez wojewodę. Rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy dla każdej nieruchomości. Wojewoda wydaje decyzję o kwocie odszkodowania na podstawie operatu szacunkowego.

Czy mogę odwołać się od kwoty odszkodowania, jeżeli uważam, że jest za niska?

Tak. Jeśli nie zgadza się Pan/Pani z wysokością ustalonego odszkodowania, w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji o odszkodowaniu można się od niej odwołać do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Decyzję Ministra można potem zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jakie ograniczenia są nałożone na właściciela nieruchomości pod linią?

Ograniczenia na gruncie dotyczą pasa technologicznego, a więc 50 m (2 x 25 m od osi linii), dróg dojazdowych oraz miejsc uzasadnionych technologią realizacji prac. W jego obrębie zabronione jest wznoszenie budynków mieszkalnych i sadzenie wysokich drzew. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości. Jeżeli teren pod linią ma przeznaczenie rolnicze (a tak jest w większości przypadków), to nawet po wybudowaniu linii nie ulega ono zmianie. Nie ma takiej potrzeby ani żadnych przesłanek, ponieważ działka rolna może być wykorzystywana tak samo, jak przed budową. Wyjątkiem jest oczywiście teren ściśle pod konstrukcją słupa.

Czy po wydaniu przez wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. staje się właścicielem gruntu w pasie technologicznym?

Nie. Prawo własności gruntów nie zostaje naruszone. Decyzja jedynie ogranicza sposób korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej.

Skąd mam wiedzieć jak załatwić te wszystkie formalności?

Informację na temat realizacji inwestycji udzielają pracownicy spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i prosimy o kontakt na skrzynkę kontaktową stacjarozki@pse.pl.

Jak duży teren objęty jest inwestycją?

Inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącej stacji 220/110 kV Rożki oraz na wybranych działkach bezpośrednio do niej przylegających. Aby możliwe było wykonanie przedmiotowej inwestycji potrzebny będzie pozyskanie dodatkowego terenu. Będzie to teren pod budowę drogi dojazdowej do stacji o obmiarze ok. 0,41 ha oraz teren niezbędny do modernizacji rozdzielni 220 kV w obmiarze ok. 0,46 ha.

Na kiedy planowane jest zakończenie prac?

Zakończenie prac zostało zaplanowane na 2025 r.