x
logo

Charakterystyka inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako podmiot wyznaczony w ustawie Prawo energetyczne do pełnienia obowiązków krajowego operatora sieci przesyłowej, realizuje inwestycję „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki”.

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Rożki położona jest w miejscowości Rożki w gminie Kowala (województwo mazowieckie).

Znaczenie inwestycji

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne stanowi element realizowanego przez PSE ustawowego obowiązku zagwarantowania niezawodnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w kraju. Modernizacja i rozwój elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej to także jeden ze strategicznych elementów Polityki energetycznej Polski, której celem jest bezpieczeństwo energetyczne Państwa.

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Rożki została wybudowana w roku 1953 i jest ważnym elementem wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Planowana rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego całego kraju, w tym w szczególności dla obszaru radomskiego, gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie oraz tworzy szereg wyzwań związanych z obsługą mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Przedsięwzięcie ma także istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego całego Mazowsza, wpłynie również na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy Kowala.

Kluczowe powody realizacji inwestycji:

 • Poprawa bezpieczeństwa sieci w centralnej Polsce
 • Poprawa warunków wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice
 • Praca stacji będzie bardziej stabilna i bezpieczna – pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy okolicznych odbiorców i większe możliwości rozwojowe regionu
 • Zapewnienie rosnącego zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski

Korzyści z realizacji inwestycji

Budowa stacji elektroenergetycznej Rożki jest inwestycją strategiczną celu publicznego, niezbędną dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego.

Inwestycja wpisuje się w plany rozwojowe Gminy Kowale. Rozbudowywana stacja elektroenergetyczna pozwoli na kolejne inwestycje gospodarcze w gminie w tym również te wiążące się z powstawaniem nowych miejsc pracy.

Po rozbudowaniu stacji do budżetu gminy odprowadzane będą wyższe środki z tytuł podatku od budowli. Inwestycja będzie realizowana w sposób zgodny z oczekiwaniami lokalnej społeczności i władz samorządowych.

Zakres prac

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się m.in.:

 • pozyskanie terenu pod rozbudowę rozdzielni 220 kV oraz rozdzielni 110 kV i budowę drogi dojazdowej do stacji,
 • rozbiórkę lub przeniesienie obiektów infrastrukturalnych kolidujących z planowaną przebudową rozdzielni 220 kV
 • wymianę lub demontaż słupów linii 220 kV oraz słupów linii 110 kV na przedpolu stacji,
 • modernizację/rozbudowę pól rozdzielni 110 kV w niezbędnym zakresie,
 • budowę nowych budynków i obiektów na terenie stacji,
 • demontaż istniejącej rozdzielni 220 kV,
 • budowę i uruchomienie nowej rozdzielni 220 kV,
 • budowę pompowni i zbiorników ppoż.,
 • prace w zakresie budowy dróg, układu odwodnienia (budowa zbiornika odparowywalno-chlonnego wraz z budowa rurociągu odprowadzającego nadmiar wód opadowych do rowu R-9) i innych instalacji pomocniczych.

Zakończenie prac zostało zaplanowane na 2025 r./2026 r.