x
logo

Aspekty prawne inwestycji

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Rożki jest inwestycją strategiczną celu publicznego, niezbędną dla bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego.

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadanie prowadzone na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) oraz krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które realizują cele wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741).

Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami można dowiedzieć się , że inwestycje celu publicznego to m.in.: „budowa i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki, zgodnie z zapisami ustawy, stanowi inwestycję celu publicznego. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.

Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na znaczenie, jest objęta tzw. specustawą przesyłową – czyli ustawą o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, która weszła w życie 15 września 2015 r. (dot. inwestycji wymienionych w pkt 27 i 28 Załącznika do przedmiotowej ustawy).

Realizacja inwestycji wymaga szeregu działań formalno-prawnych:

  • uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • pozyskanie służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
  • uzyskanie decyzji lokalizacyjnej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację.